team

Team

We are digital experience creators, enabling businesses to invent, transform and succeed.

Board of Directors

N R S Babu
N S Lal
Hari M R
Ajith M R
Athul Lal A G
Sudheesh R
Renjith R
Sreeni R
Arun V
Robin Jacob
Harikrishnan P V
Anitha S T

Teams

Prathap V K
Karunakaran N
Anup P
Bhagyanath M
Raghu Polekkat
Prasobh Kumar R S
Aravind A
Manikandan K
Jayakrishnan J
Shamila A
RAJEEV S NAIR
Harikumar G
Arun V V
Akshay Krishnan G R